poniedziałek, 17 października 2016

II Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach


W minioną sobotę (15 października) w  Starych Bogaczowicach miałem przyjemność uczestniczyć w  II Biesiadzie Kresowej, która odbyła się w  ramach programu „Powiat Wałbrzyski  Dolnośląska Stolica Kultury”.

piątek, 16 września 2016

Projekt zmiany Statutu Miasta WałbrzychaPolskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu złożyło adresowany do Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz wszystkich Radnych projekt zmiany Statutu Miasta  wnoszący poprawkę, wraz z uzasadnieniem aby Radny Rady Miejskiej Wałbrzycha  nie mógł być powoływany jako przedstawiciel Miasta  oraz aby nie mógł być członkiem władz, zarządzających, kontrolnych i rewizyjnych podmiotów z którymi gmina zawarła umowę na wykonywanie zadań własnych.

czwartek, 15 września 2016

Konferencja w ramach Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych


W  dniu dzisiejszym uczestniczyłem w  konferencji w ramach Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych, która odbyła się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie – Zdroju

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów - „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.
Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu w związku z licznie zgłaszanymi zastrzeżeniami mieszkańców Wałbrzycha, co do organizacji spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji w obiektach należących do Gminy Wałbrzych, prosi urząd miasta o przedstawienie wysokości środków pieniężnych, jakie w związku z organizacją w/w imprezy wpłynęły na konto gminy. Mamy nadzieję, że organizacja imprezy przyniosła gminie a tym samym mieszkańcom wymierne korzyści finansowe. Stoimy na stanowisku, że tylko przejrzystość finansów wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów - „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.
Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu prosi o:
 1.  Podanie wysokości wszystkich wydatków, jakie poniosła Gmina Wałbrzych, jednostki organizacyjne gminy oraz spółka celowa Aqua- Zdrój w związku z odbywającą się w dniach 26-28 sierpnia 2016 imprezą branżową pracowników wodociągów.
 2.  Przesłanie skanów faktur z należnościami, jakie w związku z wykorzystaniem mienia Gminy Wałbrzych przez organizatora imprezy pod nazwą „Spartakiada pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego” są należne gminie. W szczególności:
- zawynajęcie obiektów Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia, boisk przy szkołach 21 i 26 oraz pomieszczeń Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
- za całkowite zajęcie ulicy Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia 2016


Rafał Rafalski- Kandydat do Rady Gminy Czarny Bór
Szanowni Państwo.
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r., o mandat Radnego będzie ubiegał się Rafał Rafalski startujący  z  Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Rafalskiego Razem dla Czarnego Boru popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Okręg wyborczy nr 7 (Borówno od nr 35 do końca, Czarny Bór ul. Górnicza,  Leśna).
Rafał Rafalski, Strażak, społecznik, Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Czarnym Borze.

Zachęcam  do udziału w wyborach  i proszę o głos, który na pewno nie zostanie zmarnowany

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością ŚKA

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowej oraz o sprawdzenie czy działalność przewoźnika wykonującego na zlecenie gminy zadanie własne, jakim jest w myśl Art. 7 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., lokalny transport zbiorowy, leży w interesie publicznym a tym samym czy w myśl § 22 ust.4 umowy nr 522/2012 z dnia 3 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym nie należy wyciągnąć konsekwencji wobec wykonawcy usługi. 

środa, 24 sierpnia 2016

kolejny wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie informacji w związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez ŚKA

W związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, Radosław Kycia Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu złożył do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  kolejny Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Informacji o podwykonawcy, któremu zgodnie z umową 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. wykonawca, czyli Śląskie Konsorcjum Autobusowe powierzył wykonywanie przewozu. W informacji proszę o przekazanie wymaganych danych, których zgodnie z w/w umową wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu:

-nazwa, siedziba, numer, wpisu do właściwego rejestru

-okres wykonywania przewozów

-oświadczenie, że kierowcy spełniają wymogi określone w powszechnie obowiązujących
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

-licencji na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób

- wniosku wykonawcy o zgodę na powierzenie, zgodnie z §3 umowy 522/2012, podwykonawstwa w wykonywaniu przewozów.

2) Informacji przekazywanej zamawiającemu zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych nr 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r, o ilości i przyczynach nie wykonania kursów od dnia 01.07.2016 do dnia 20.08.2016.