poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów - „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.
Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu w związku z licznie zgłaszanymi zastrzeżeniami mieszkańców Wałbrzycha, co do organizacji spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji w obiektach należących do Gminy Wałbrzych, prosi urząd miasta o przedstawienie wysokości środków pieniężnych, jakie w związku z organizacją w/w imprezy wpłynęły na konto gminy. Mamy nadzieję, że organizacja imprezy przyniosła gminie a tym samym mieszkańcom wymierne korzyści finansowe. Stoimy na stanowisku, że tylko przejrzystość finansów wpływa na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Wniosek do UM w Wałbrzychu o Udostępnienie Informacji Publicznej w sprawie imprezy branżowej pracowników wodociągów - „Spartakiady pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego”.
Polskie Stronnictwo Ludowe w Wałbrzychu prosi o:
 1.  Podanie wysokości wszystkich wydatków, jakie poniosła Gmina Wałbrzych, jednostki organizacyjne gminy oraz spółka celowa Aqua- Zdrój w związku z odbywającą się w dniach 26-28 sierpnia 2016 imprezą branżową pracowników wodociągów.
 2.  Przesłanie skanów faktur z należnościami, jakie w związku z wykorzystaniem mienia Gminy Wałbrzych przez organizatora imprezy pod nazwą „Spartakiada pracowników wodociągów i kanalizacji im Tadeusza Jakubowskiego” są należne gminie. W szczególności:
- zawynajęcie obiektów Aqua-Zdrój przy ul Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia, boisk przy szkołach 21 i 26 oraz pomieszczeń Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
- za całkowite zajęcie ulicy Ratuszowej w dniach 26-28 sierpnia 2016


Rafał Rafalski- Kandydat do Rady Gminy Czarny Bór
Szanowni Państwo.
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r., o mandat Radnego będzie ubiegał się Rafał Rafalski startujący  z  Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Rafalskiego Razem dla Czarnego Boru popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Okręg wyborczy nr 7 (Borówno od nr 35 do końca, Czarny Bór ul. Górnicza,  Leśna).
Rafał Rafalski, Strażak, społecznik, Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Czarnym Borze.

Zachęcam  do udziału w wyborach  i proszę o głos, który na pewno nie zostanie zmarnowany

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością ŚKA

Wniosek do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podjęcie zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia niepokojących dla społeczności lokalnej spraw związanych z działalnością wykonawcy zleconej przez gminę usługi przewozowej oraz o sprawdzenie czy działalność przewoźnika wykonującego na zlecenie gminy zadanie własne, jakim jest w myśl Art. 7 ust. 4 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., lokalny transport zbiorowy, leży w interesie publicznym a tym samym czy w myśl § 22 ust.4 umowy nr 522/2012 z dnia 3 grudnia 2012 zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Śląskim Konsorcjum Autobusowym nie należy wyciągnąć konsekwencji wobec wykonawcy usługi. 

środa, 24 sierpnia 2016

kolejny wniosek do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu o udostępnienie informacji w związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez ŚKA

W związku z wieloma nieprawidłowościami w sprawie wykonywania przewozów przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe, Radosław Kycia Wiceprezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu złożył do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu  kolejny Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1) Informacji o podwykonawcy, któremu zgodnie z umową 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r. wykonawca, czyli Śląskie Konsorcjum Autobusowe powierzył wykonywanie przewozu. W informacji proszę o przekazanie wymaganych danych, których zgodnie z w/w umową wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu:

-nazwa, siedziba, numer, wpisu do właściwego rejestru

-okres wykonywania przewozów

-oświadczenie, że kierowcy spełniają wymogi określone w powszechnie obowiązujących
przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

-licencji na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób

- wniosku wykonawcy o zgodę na powierzenie, zgodnie z §3 umowy 522/2012, podwykonawstwa w wykonywaniu przewozów.

2) Informacji przekazywanej zamawiającemu zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych nr 522/2012 z dnia 03 grudnia 2012r, o ilości i przyczynach nie wykonania kursów od dnia 01.07.2016 do dnia 20.08.2016.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Konferencja w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”


Serdecznie zapraszamy na:
Konferencję w ramach „Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych”
15 września(czwartek) na godz. 09:00, w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju przy ulicy T. Kościuszki 19, Szczawno-Zdrój

Program wydarzenia oparty jest na 3 kluczowych zagadnieniach:
- Innowacyjne rozwiązania dla samorządów
- Wsparcie działań samorządu
- Wyrównywanie szans społeczności lokalnej 
Jak skutecznie korzystać z unijnych środków i jak, dzięki nim, osiągnąć rozwój gospodarczy gmin - na tego typu pytania odpowiedzą eksperci Forum organizowanego przez Fundację Rozwoju.

PROGRAM KONFERENCJI

czwartek, 11 sierpnia 2016

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o nieprawidłowościach występujących w Śląskim Konsorcjum AutobusowymPo przesłaniu przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa informacji o nieprawidłowościach  występujących w Śląskim Konsorcjum  Autobusowym, Ministerstwo informuje, iż prawa pracownicze w tym przepisy o czasie pracy kierowców w ŚKA są poważnie naruszane.

W opinii Ministerstwa z wystąpienia kierowców wynika, iż znacznie przekraczane są normy czasu pracy.

Ministerstwo również podkreśla, iż normy dotyczące czasu pracy dziennego oraz tygodniowego okresu odpoczynku obowiązują również kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu


środa, 27 lipca 2016

Główny Inspektorat Pracy o nieprawidłowościach występujących w Śląskim Konsorcjum AutobusowymPo przesłaniu przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu do Głównego Inspektoratu Pracy informacji o nieprawidłowościach  występujących w Śląskim Konsorcjum  Autobusowym Główny Inspektorat Pracy nakazuje niższym szczeblom informowanie Zarządu Powiatowego PSL o ustaleniach w sprawie